Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Сообщение о проведении ежегодного Общего собрания акционеров Частного акционерного общества «Страховая компания «Украинская страховая группа»


Изображение 1
19-03-2018

Шановні пані та панове!

Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)

 (місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)

повідомляє,

що 20.04.2018 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Річні Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 9.00.

Дата складення переліку акціонерів, які  мають право на участь в Загальних зборах - 16 квітня 2018 року (станом на 24:00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 02.03.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири)  штук простих іменних акцій.

Для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам потрібно обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), а представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність (крім керівника юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, та паспорт особи-представника або інший, визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу представника.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Річних Загальних зборах відбудеться з 8.30 до 8.55 в день проведення Річних Загальних зборів за місцем їх проведення.

На розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, додається):

1. Обрання Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

3.Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

8. Прийняття рішення про виплату дивідендів. Затвердження розміру дивідендів та порядку їх виплати.

9. Розкриття акціонерам Звіту про корпоративне управління за 2017 рік.

10. Прийняття рішення щодо звільнення членів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства від відповідальності перед акціонерами за дії у звітному періоді (2017 р.), які були, стали чи мають бути відомі акціонерам Товариства.

11. Затвердження рішення про схвалення  та надання згоди про вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом 2018 року відносно страхування, перестрахування з граничною вартістю послуг, які є його предметом, що перевищує 25 відсотків вартості активів  за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

12.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом його затвердження в новій редакції.

14. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Джерело: СК УСГ

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела