Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПАТ «Київський страховий дім»


Изображение 1
07-05-2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості

 1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім».
 2. Код за ЄДРПОУ: 25201716.
 3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41.
 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 290-93- 41.
 5. Електронна поштова адреса: info@ksd.net.ua.
 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ksd.net.ua.
 7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.04.2018р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім».

На Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», які відбулися 30.04.2018р., було прийнято рішення (протокол №36 від 30.04.2018р.) про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, а саме (відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру):

 1. Попередньо надано згоду на вчинення всіх значних правочинів Товариства в сумі, що перевищує 25 %, але менша ніж 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік на одну угоду (одного контрагента) наступного характеру:
  1. на проведення Товариством операцій з залучення банківських кредитів та укладення кредитних договорів в сумі, що не перевищує 45 000 000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок);
  2. на проведення Товариством операцій з розміщення коштів в сумі, що не перевищує 45 000 000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок) грн., на поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банках, які мають кредитний рейтинг, що відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, та укладення відповідних договорів з банками;
  3. на надання коштів Товариства в сумі, що не перевищує 45 000 000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок) грн., в заставу як забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними договорами, та укладення відповідних договорів застави, уступки права вимоги тощо з банками.
 2. Встановлено термін дії цього рішення – протягом одного року з дня прийняття цього рішення.
 3. Встановлено, що дане рішення не обмежує Загальні збори акціонерів приймати рішення про вчинення інших значних правочинів.
 4. Надано Голові Правління Товариства, Єрмаку Сергію Миколайовичу за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, повноваження на укладення, зміну, розірвання, підписання схвалених значних правочинів Товариства в сумі, що перевищує 25 %, але менше ніж 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.».

Гранична сукупність вартості правочинів в сумі, що не перевищує 45 000 000,00 грн.(сорок п’ять мільйонів гривень 00 копійок).

Вартість активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звітності становить 162 667 тис. грн.. Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звiтностi становить 27,663877%.

Загальна кількість голосуючих акцій 200 000 шт. , кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 200 000шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рішення – 200 000шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.

ІІІ. Підпис

 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
 2. Найменування посади: Голова правління Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім»

С.М. Єрмак »

Джерело: Київський страховий дім

 

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела