Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «ПРИВАТБАНК»


Изображение 1
11-10-2018

11 жовтня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою на рівні uaAA із позитивним прогнозом. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

Рішення про оновлення рейтингів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» прийняте відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року та за перше півріччя 2018 року, а також даних статистичної звітності Банку за січень-серпень 2018 року.

Балансові показники

Динаміка ключових балансових показників Банку протягом першого півріччя 2018 року свідчила про наступні тенденції:

1. Станом на 01.07.2018 р. власний капітал Банку становив 28,038 млрд. грн. За перше півріччя 2018 року власний капітал Банку зріс на 9,49%. Збільшення власного капіталу заслуговує на позитивну оцінку та стало можливим, здебільшого, завдяки прибутковій роботі Банку. Статутний капітал Банку за перше півріччя 2018 року залишився незмінним і становив 206,06 млрд. грн.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показники

01.07.2018

01.01.2018

Темп зростання, %

млн. грн.

%

млн. грн.

%

Заборгованість перед НБУ

9796

3,68%

12394

4,78%

-20,96%

Заборгованість перед банками та фінансовими організаціями

65

0,02%

234

0,09%

-72,22%

Кошти клієнтів

217718

81,87%

208566

80,51%

4,39%

Зобов'язання всього

237898

89,46%

233454

90,12%

1,90%

Статутний капітал банку

206060

77,48%

206060

79,54%

0,00%

Власний капітал банку

28038

10,54%

25608

9,88%

9,49%

Готівкові кошти та їх еквіваленти та обов’язкові резерви

22586

8,49%

19697

7,60%

14,67%

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток

83412

31,37%

34435

13,29%

142,23%

Кошти в інших банках

6508

2,45%

7937

3,06%

-18,00%

Кредити та заборгованість клієнтів

44011

16,55%

38118

14,71%

15,46%

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

60130

22,61%

90224

34,83%

-33,35%

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

22300

8,39%

39175

15,12%

-43,08%

Інші фінансові активи

10130

3,81%

11483

4,43%

-11,78%

Інші активи

9740

3,66%

13526

5,22%

-27,99%

Активи всього

265936

100,00%

259061

100,00%

2,65%

Джерело: звітність Банку згідно даних НБУ

2. Кредити та заборгованість клієнтів Банку, за виключенням резервів, за перше півріччя 2018 року зросли на 15,46% до 44,011 млрд. грн.

На 01.07.2018 року, за даними НБУ, портфель ОВДП у власності Банку складав 148,049 млрд. грн., що становило 55,67% від чистих активів Банку. В Україні ОВДП, як державні цінні папери, ідентифікуються як активи з найменшим ступенем ризику. Тому навіть за наявності кредитного портфеля поганої якості, в цілому якість активів Банку можна вважати цілком придатною, щоб забезпечити його безперервну роботу та задовольнити попит з боку клієнтів на ліквідність.

3. Агентство нагадує, що заборгованість АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перед НБУ за результатами 2017 року скоротилась на 31,32%: з 18,047 млрд. грн. до 12,394 млрд. грн. У першому кварталі 2018 року заборгованість Банку перед НБУ збільшилась на 5,87%. Станом на 01.07.2018 в порівнянні з початком 2018 року заборгованість Банку перед НБУ скоротилась на 20,96% до 9,796 млрд. грн. На думку Агентства, коливання заборгованості Банку перед НБУ носить природний характер. Банк мав достатньо ліквідності для погашення заборгованості, а необхідність її підтримки носила технічний характер.

Нормативи

Норматив регулятивного капіталу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» станом на 03.09.2018 р. склав 20,634 млрд. грн. при граничному значенні, встановленому НБУ, у розмірі 200 млн. грн. Поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що АТ КБ «ПРИВАТБАНК» повністю виконує вимоги НБУ до розміру Н1 та має дуже великий запас по цьому нормативу. Ймовірність невиконання Банком цього нормативу, на думку Агентства, дорівнює нулю.

Станом на 03.09.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку становив 18,69%. Протягом майже року Банк не порушував Н2. Більше того, за липень 2017 року Банк добився поступового збільшення Н2, і фактично на 03.09.2018 р. сформував запас по Н2 у розмірі 8,69 п.п.

На думку Агентства, Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом. Крім того, позитивний вплив на кредитний ризик самого Банку забезпечувався високим рівнем зовнішньої підтримки від його акціонера – Держави Україна в особі Міністерства Фінансів України, яке вже неодноразово демонструвало можливість такої підтримки на практиці.

Нормативи ліквідності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.07.2018 продемонстрували таку динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився з 32,47% до 38,37%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 155,54% до 147,44%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс з 99,76% до 100,19%.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.07.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,44%

18,39%

16,10%

17,33%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

56,61%

38,37%

55,55%

32,47%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

104,21%

147,44%

108,08%

155,54%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

94,82%

100,19%

98,37%

99,76%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,02%

5,81%

20,29%

5,70%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

155,56%

0,00%

208,31%

0,00%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає данні за найближчий робочий день у звітному місяці

Джерело: данні НБУ та статистичної звітності Банку

Таким чином, Банк підтримував дуже хороший запас нормативів ліквідності. Нормативи Н5 та Н6 Банку на 01.07.2018 р. перевищували не тільки граничні значення, встановлені НБУ, але й середні значення цих нормативів по банківській системі України. Крім того, станом на 03.09.2018 р. Банк мав наступні значення нормативів ліквідності: Н4 – 38,28%, Н5 – 146,11%, Н6 – 98,33%. Отже, Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю протягом 2017 року і перших восьми місяців 2018 року.

Доходи та видатки

Агентство нагадує, що за 12 місяців 2017 року АТ КБ «ПРИВАТБАНК» отримав збиток у сумі 22,966 млрд. грн., збиткова робота Банку виникла в основному через значні відрахування в резерви за активами, що з’явились на балансі Банку до націоналізації. У першому кварталі 2018 року прибуток Банку збільшився до 3,654 млрд. грн., за перше півріччя 2018 року прибуток виріс до 6,926 млн. грн. Також слід відмітити ряд позитивних тенденцій, які вказують на відновлення генерації Банком основних статей доходів у першому півріччі 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року:

  • збільшення чистого процентного доходу на 264,29%;

  • збільшення чистого комісійного доходу на 44,35%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ КБ «ПРИВАТБАНК», млн. грн., %

Показник

І півріччя 2018 року

І півріччя 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

13977

11789

2188

18,56%

Процентні витрати

6939

9857

-2918

-29,60%

Чистий процентний дохід

7038

1932

5106

264,29%

Комісійні доходи

9318

6423

2895

45,07%

Комісійні витрати

1991

1347

644

47,81%

Адміністративні та інші операційні витрати

5791

4631

1160

25,05%

Прибуток / (збиток)

6926

-2908

9834

-

Джерело: звітність Банку згідно даних НБУ

Агентство позитивно оцінює повернення Банку до прибуткової роботи і відмічає ослаблення залежності Банку від підтримки його акціонера – Держави Україна в особі Міністерства фінансів. 

Інші фактори

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» через масштаби своєї діяльності продовжує залишатись стратегічним інтересом Держави Україна. Участь держави у капіталі АТ КБ «ПРИВАТБАНК» забезпечує основу для стабільного функціонування вітчизняної банківської системи. 

Аналіз судових спорів, які тривають навколо процедури націоналізації АТ КБ «ПРИВАТБАНК», показує, що у більшості випадків основні претензії позивачів стосуються процедури націоналізації та визнання кола пов'язаних осіб. Як і раніше, Агентство допускає, що частина судових спорів можуть створити додаткове навантаження на зобов'язання Банку, але Банк має достатньо ліквідних коштів та гарантовану підтверджену на практиці підтримку від акціонера для того, щоб вказані ризики не впливали на його довгостроковий кредитний рейтинг. 

Додатково Агентство нагадує, що довгостроковий кредитний рейтинг АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за національною шкалою було присвоєно 29 грудня 2016 року, вже після націоналізації. Агентство вважає, що процес націоналізації Банку пройшов із мінімумом втрат для його клієнтів. Агентство допускає наявність судових спорів з боку тих кредиторів Банку, які потрапили під нормативне визначення "пов'язанні особи", але факт наявності таких спорів не несе прямого впливу на кредитний ризик Банку. 

Таким чином, АТ КБ «ПРИВАТБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом та ліквідністю, мав високий рівень зовнішньої підтримки від акціонера в особі Держави Україна, і з липня 2017 року забезпечував зростання адекватності регулятивного капіталу Банку. У першому півріччі 2018 року Банк не тільки продемонстрував прибуткову діяльність, а й забезпечив збільшення ключових статей доходів. Продовження виявлених позитивних тенденцій у третьому та четвертому кварталах 2018 року може призвести до покращення довгострокового кредитного рейтингу Банку за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела