Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «Полтава-Банк»


Изображение 1
15-05-2020

15 травня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ “Полтава-Банк” (код ЄДРПОУ 09807595) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. 

Приймаючи рішення про оновлення рейтингу АТ “Полтава-Банк”, Агентство керувалось результатами аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року, особливою та регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів. 

1. За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 ключові балансові показники АТ “Полтава-Банк” продемонстрували наступну динаміку:

  • активи зменшились на 0,33%;
  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 10,65%;
  • зобов'язання скоротились на 1,61%;
  • власний капітал збільшився на 2,46%. 

           В першому кварталі 2020 року Банк поповнив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних осіб, обсяг яких станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 виріс на 5,77% (з 829,264 млн. грн. до 877,107 млн. грн.). Водночас, кошти юридичних осіб в зобов’язаннях АТ “Полтава-Банк” зменшились на 8,43%: з 836,760 млн. грн. станом на 01.01.2020 до 766,242 млн. грн. станом на 01.04.2020. Динаміка ключових складових ресурсної бази Банку відповідним чином відобразилась на її структурі. Так, за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 частка коштів фізичних осіб в пасивах АТ “Полтава-Банк” виросла на 2,00 п.п. (з 32,72% до 34,72%), а частка коштів юридичних осіб зменшилась на 2,68 п.п. (з 33,01% до 30,33%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

01.04.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

1 643 349

65,05%

1 666 024

65,73%

-1,36%

Кошти юридичних осіб

766 242

30,33%

836 760

33,01%

-8,43%

Кошти фізичних осіб

877 107

34,72%

829 264

32,72%

5,77%

Зобов’язання всього:

1 708 291

67,62%

1 736 301

68,50%

-1,61%

Статутний капітал банку

348 738

13,80%

348 738

13,76%

-

Власний капітал всього:

818 076

32,38%

798 437

31,50%

2,46%

Грошові кошти та їх еквіваленти

340 881

13,49%

351 390

13,86%

-2,99%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 090 999

43,18%

986 024

38,90%

10,65%

Інвестиційні цінні папери

609 924

24,14%

715 918

28,24%

-14,81%

Основні засоби та нематеріальні активи

409 423

16,21%

411 093

16,22%

-0,41%

Інші активи

31 165

1,23%

31 242

1,23%

-0,25%

Активи всього:

2 526 367

100,00%

2 534 738

100,00%

-0,33%

Джерело: звітність АТ “Полтава-Банк” 

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 в структурі активів АТ “Полтава-Банк” відбулися наступні зміни:

  • частка кредитного портфеля Банку виросла на 4,28 п.п.: з 38,90% до 43,18%;
  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 0,37 п.п.: з 13,86% до 13,49%;
  • частка інвестиційних цінних паперів скоротилась на 4,10 п.п.: з 28,24% до 24,14%. 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року ключові балансові показники АТ “Полтава-Банк” продемонстрували різноспрямовану динаміку: зростання власного капіталу та кредитного портфеля Банку відбулося на фоні зменшення обсягу активів та зобов’язань. 

2. Регулятивний капітал АТ “Полтава-Банк” (Н1) станом на 01.04.2020 у порівнянні з 01.01.2020 виріс на 1,03% і склав 636,606 млн. грн., що на 436,606 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом періоду з 01.01.2020 по 01.04.2020 зменшився на 0,69 п.п.: з 36,92% до 36,23%. Незважаючи на зменшення, Н2 Банку станом на 01.04.2020 перевищував встановлене регулятором граничне значення на 26,23 п.п., а також був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України на 16,94 п.п. Норматив достатності основного капіталу АТ “Полтава-Банк” (Н3) станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 знизився на 0,74 п.п. і склав 24,94%, що при цьому було на 17,94 п.п. вище за встановлену НБУ граничну відмітку, а також на 11,93 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Також Агентство нагадує, що в першому півріччі 2019 року АТ “Полтава-Банк” збільшив статутний капітал на 45,488 млн. грн. або на 15,00% (з 303,250 млн. грн. до 348,738 млн. грн.), що, в свою чергу, позитивно вплинуло на показники нормативів капіталу Банку. 

Додатково Агентство звертає увагу на те, що станом на 04.05.2020 Н1 Банку виріс до 646,051 млн. грн., Н2 Банку збільшився до 36,64%, а Н3 досяг 29,03%. Таким чином, АТ “Полтава-Банк” продовжує підтримувати значення нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) на високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг. 

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2020

01.01.2020

 

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

155 287,70

636 606

150 313,80

630 089

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,29%

36,23%

19,66%

36,92%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

13,01%

24,94%

13,50%

25,68%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,56%

96,33%

94,35%

102,70%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

718,68%

-

351,82%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

253,43%

-

157,68%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,44%

21,59%

17,61%

18,90%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

112,08%

69,61%

105,00%

69,70%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Нормативи ліквідності АТ “Полтава-Банк” за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 6,37 п.п. і склав 96,33%;
  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 366,86 п.п. і склав 718,68%;
  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 95,75 п.п. і склав 253,43%. 

Станом на 01.04.2020 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) був на 36,33 п.п. вищим за встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) в 7,2 рази перевищував встановлену регулятором мінімальну відмітку, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRів) був у 2,5 рази вищим за встановлений НБУ нормативний показник. Крім того, норматив Н6 Банку на 3,77 п.п. перевищував середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу на те, що станом на 04.05.2020 Н6 Банку складав 98,57%, норматив LCRвв знаходився на рівні 630,30%, а норматив LCRів становив 284,56%. 

Таким чином, станом на початок травня 2020 року АТ “Полтава-Банк” продовжував підтримувати запас ліквідності на хорошому рівні: всі нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) перевищували встановлені НБУ граничні показники та демонстрували високі значення. При цьому Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

3. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ “Полтава-Банк” отримав прибуток в обсязі 20,081 млн. грн., що на 20,93% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року. При цьому ключові статті доходів Банку за вказаний період аналізу продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року процентні доходи Банку зменшились на 4,20% і склали 63,177 млн. грн., комісійні доходи збільшились на 4,74% до 25,675 млн. грн., чистий процентний дохід скоротився на 6,47%, а чистий комісійний дохід виріс на 5,08%. 

 Здатність АТ “Полтава-Банк” підтримувати прибуткову діяльність в поточних макроекономічних умовах високу оцінюється Агентством. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства “Полтава-Банк”, тис. грн., %

Показник

За І квартал 2020 року

За І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

63 177

65 946

-2 769

-4,20%

Процентні витрати

28 380

28 743

-363

-1,26%

Чистий процентний дохід / (Чисті процентні витрати)

34 797

37 203

-2 406

-6,47%

Комісійні доходи

25 675

24 514

1 161

4,74%

Комісійні витрати

979

1 013

-34

-3,36%

Чистий комісійний дохід / (Чисті комісійні витрати)

24 696

23 501

1 195

5,08%

Інші адміністративні та операційні витрати

10 334

11 122

-788

-7,09%

Прибуток/(збиток)

20 081

25 396

-5 315

-20,93%

Джерело: звітність АТ “Полтава-Банк” 

Таким чином, за підсумками першого кварталу 2020 року АТ “Полтава-Банк” збільшив обсяг власного капіталу, обсяг коштів фізичних осіб та кредитного портфеля на фоні зменшення обсягу активів та зобов’язань. Станом на початок травня 2020 року Банк підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) та ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів) на високому рівні, що позитивно вливає на його кредитний рейтинг. За підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АТ “Полтава-Банк” склав 20,081 млн. грн., що на 20,93% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року. При цьому Агентство високо оцінює здатність АТ “Полтава-Банк” підтримувати прибуткову діяльність в поточних макроекономічних умовах. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела