Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»


Изображение 1
12-12-2019

12 грудня 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» (код ЄДРПОУ 20034231) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» було прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року.

1. Ключові балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за підсумками 9 місяців 2019 року продемонстрували наступну динаміку:

 • активи виросли на 4,82% і склали 2,866 млрд. грн.;

 • обсяг кредитів та авансів клієнтам зменшився на 0,69% до 1,341 млрд. грн.;

 • грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви показали приріст на 55,73% до 750,224 млн. грн.;

 • інвестиції в цінні папери зменшились на 26,13% до 531,472 млн. грн.;

 • зобов'язання збільшились на 4,87% до 2,230 млрд. грн.;

 • власний капітал виріс на 4,65% і склав 635,853 млн. грн.

За підсумками перших трьох кварталів 2019 року Банк показав хороший темп приросту коштів фізичних осіб, обсяг яких за період з 31.12.2018 по 30.09.2019 виріс на 13,15%. В той же час, обсяг коштів, залучених Банком у юридичних осіб, за вказаний період знизився на 3,61%. Зазначена динаміка відповідним чином відобразилась на структурі пасивів Банку, а саме: частка коштів фізичних осіб виросла на 2,56 п.п. (з 32,21% до 34,77%), а частка коштів юридичних осіб знизилась на 2,63 п.п. (з 32,63% до 30,00%).

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

30.09.2019

31.12.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

859 896

30,00%

892 116

32,63%

-3,61%

Кошти фізичних осіб

996 518

34,77%

880 678

32,21%

13,15%

Зобов'язання всього

2 230 130

77,81%

2 126 499

77,78%

4,87%

Акціонерний капітал банку

2 531 347

88,32%

2 531 347

92,58%

-

Власний капітал банку

635 853

22,19%

607 602

22,22%

4,65%

Грошові кошти та їх еквіваленти та обов'язкові резерви

750 224

26,18%

481 741

17,62%

55,73%

Кредити та аванси клієнтам

1 340 923

46,79%

1 350 254

49,39%

-0,69%

Основні засоби та нематеріальні активи

87 407

3,05%

76 836

2,81%

13,76%

Цінні папери

531 472

18,54%

719 513

26,32%

-26,13%

Актив з права користування

70 349

2,45%

0

0,00%

-

Інші активи

18 423

0,64%

13 736

0,50%

34,12%

Активи всього:

2 865 983

100,00%

2 734 101

100,00%

4,82%

Джерело: фінансова звітність Банку

Впродовж 9 місяців 2019 року в структурі активів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та авансів клієнтам зменшилась на 2,60 п.п.: з 49,39% до 46,79%;

 • частка грошових коштів та їх еквівалентів та обов'язкових резервів збільшилась на 8,56 п.п.: з 17,62% до 26,18%;

 • частка вкладень в цінні папери знизилась на 7,78 п.п.: з 26,32% до 18,54%.

При цьому, Агентство звертає увагу, що портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з державних облігацій України та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з активів найвищої якості, які характеризуються низьким рівнем ризику.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» збільшив обсяг активів, зобов’язань та власного капіталу, а також показав хороший темп приросту коштів фізичних осіб. Також Агентство нагадує, що бізнес-стратегія Банку орієнтована на розширення кредитування підприємств малого та середнього бізнесу, якого, в тому числі, планується досягнути за рахунок співробітництва з Німецько-Українським фондом. Так, 10 липня 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» та Німецько-Український фонд підписали угоду про партнерство з метою спільної реалізації програм Фонду з підтримки фінансування підприємств малого та середнього бізнесу.

2. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 регулятивний капітал АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (Н1) виріс на 4,26% і склав 616,817 млн. грн., що більш ніж втричі перевищує встановлене НБУ нормативне значення на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.10.2019 складав 34,13%, що на 2,17 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2019. При цьому Н2 Банку на 24,13 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, і був на 15,70 п.п. вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 02.12.2019 Н1 Банку виріс до 624,974 млн. грн., а Н2 знаходився на рівні 36,17%. Високе значення нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

616 817

-

591 641

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

34,13%

16,18%

36,30%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

114,97%

93,52%

108,03%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

-

299,81%

 

175,83%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

-

361,23%

 

160,47%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

15,49%

19,83%

14,11%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

67,03%

176,23%

98,43%

Джерело: дані НБУ та статистичної звітності Банку

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 продемонстрували приріст значень:

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) збільшився на 6,94 п.п. і склав 114,97%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) виріс на 123,98 п.п. до 299,81%;

 • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) показав приріст на 200,76 п.п. і склав 361,23%.

Станом на 01.10.2019 всі три нормативи ліквідності АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення: норматив короткострокової ліквідності (Н6) був на 54,97 п.п. більше встановленого регулятором граничного показника, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) в 3,3 рази перевищував встановлене НБУ нормативне значення, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) був у 4 рази більше, ніж граничне значення. Крім того, Н6 Банку на 21,11 п.п. перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Також Агентство звертає увагу, що станом на 02.12.2019 Н6 Банку складав 114,12%, LCRвв становив 295,37%, а LCRів був на рівні 277,47% (починаючи з 01.12.2019 граничне значення для нормативів LCRвв та LCRів становить не менше 100%). Високі значення нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію.

Таким чином, станом на початок грудня 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчить значення нормативів ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

3. За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» отримав прибуток у розмірі 27,448 млн. грн., що на 38,21% менше обсягу прибутку Банку за підсумками 9 місяців 2018 року. В той же час, ключові статті доходів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» показали приріст. Так, за перші три квартали 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку збільшився на 3,16% і склав 167,282 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 2,99% до 74,082 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» тис. грн., %

Показник

9 місяців 2019 року

9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

222 682

204 102

18 580

9,10%

Процентні витрати

55 400

41 938

13 462

32,10%

Чистий процентний дохід

167 282

162 164

5 118

3,16%

Комісійні доходи

93 797

90 115

3 682

4,09%

Комісійні витрати

19 715

18 187

1 528

8,40%

Чистий комісійний дохід

74 082

71 928

2 154

2,99%

Адміністративні та інші операційні витрати

220 037

189 728

30 309

15,97%

Прибуток / (збиток)

27 448

44 421

-16 973

-38,21%

Джерело: фінансова звітність Банку

 Агентство позитивно оцінює здатність Банку нарощувати доходи та генерувати прибуток в поточних макроекономічних умовах діяльності.

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» наростив обсяги активів та зобов’язань, збільшив власний капітал, а також показав хороший темп приросту коштів фізичних осіб. Банк продемонстрував приріст ключових статей своїх доходів та згенерував вагомий обсяг прибутку, при цьому на високому рівні підтримував значення нормативу достатності регулятивного капіталу (Н2) та нормативів ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). Відповідні фактори, а також той факт, що Банк є банком Piraeus Bank Group, одного із найбільших європейських системних банків, дозволили Агентству оновити кредитний рейтинг Акціонерного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ» на такому високому рівні.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее

Архив раздела