Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «МОТОР-БАНК»


Изображение 1
03-08-2020

3 серпня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «МОТОР-БАНК» (код ЄДРПОУ 35345213) за національною шкалою на рівні uaAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками. Рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «МОТОР-БАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року. 

Ключові балансові показники АТ «МОТОР-БАНК» за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • власний капітал зменшився на 4,13% і склав 318,431 млн. грн.;

  • активи Банку виросли на 3,51% до 1,268 млрд. грн.;

  • обсяг зобов’язань показав приріст на 6,36% і склав 949,823 млн. грн.;

  • кошти клієнтів зросли на 3,15% до 908,616 млн. грн.;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшився на 21,52% і склав 523,062 млн. грн. 

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «МОТОР-БАНК» показав хороший темп приросту коштів фізичних осіб: станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 їхній обсяг виріс на 16,85% і склав 565,918 млн. грн. Водночас, обсяг коштів юридичних осіб в зобов’язаннях Банку зменшився на 13,57%: з 396,502 млн. грн. станом на 01.01.2020 до 342,698 млн. грн. станом на 01.07.2020. Динаміка ключових складових ресурсної бази Банку відповідним чином відобразилась на її структурі. Так, за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 частка коштів фізичних осіб в пасивах АТ «МОТОР-БАНК» виросла на 5,09 п.п. (з 39,53% до 44,62%), тоді як частка коштів юридичних осіб зменшилась на 5,34 п.п. (з 32,36% до 27,02%). 

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «МОТОР-БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кошти клієнтів

908 616

71,64%

880 826

71,89%

3,15%

Кошти юридичних осіб

342 698

27,02%

396 502

32,36%

-13,57%

Кошти фізичних осіб

565 918

44,62%

484 324

39,53%

16,85%

Зобов’язання всього:

949 823

74,89%

893 060

72,89%

6,36%

Статутний капітал банку

200 000

15,77%

200 000

16,32%

-

Власний капітал всього:

318 431

25,11%

332 134

27,11%

-4,13%

Грошові кошти та їх еквіваленти

483 077

38,09%

226 285

18,47%

113,48%

Кредити та заборгованість клієнтів

523 062

41,24%

666 457

54,40%

-21,52%

Інвестиції в цінні папери

180 113

14,20%

260 387

21,25%

-30,83%

Основні засоби та нематеріальні активи

46 934

3,70%

50 078

4,09%

-6,28%

Інші активи

30 955

2,44%

18 173

1,48%

70,34%

Активи всього:

1 268 254

100,00%

1 225 194

100,00%

3,51%

Джерело: фінансова звітність Банку 

В структурі активів Банку станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 19,62 п.п.: з 18,47% до 38,09%;

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів зменшилась на 13,16 п.п.: з 54,40% до 41,24%;

  • частка інвестицій в цінні папери скоротилась на 7,05 п.п.: з 21,25% до 14,20%. 

Отже, динаміка ключових балансових показників АТ «МОТОР-БАНК» за підсумками першого півріччя 2020 року була різноспрямованою: Банк наростив активи та зобов’язання, при цьому зменшення продемонстрував кредитний портфель та власний капітал. Водночас Агентство відмічає хороший темп приросту (+16,85%) обсягу коштів фізичних осіб в ресурсній базі Банку, що в поточних економічних умовах діяльності позитивно оцінюється Агентством. 

2. Регулятивний капітал АТ «МОТОР-БАНК» (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 зменшився на 26,82%: з 292,448 млн. грн. до 214,024 млн. грн. Станом на 01.07.2020 Н1 Банку на 14,024 млн. грн. перевищував граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 23,63 п.п. і склав 28,83%, що на 18,83 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, а також було на 6,92 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «МОТОР-БАНК» (Н3) за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 знизився на 10,37 п.п. і склав 31,81%, що було на 24,81 п.п. вище за встановлений НБУ мінімальний рівень, і на 16,06 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник. 

Агентство вкотре звертає увагу, що високі показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) позитивно впливають на його кредитний рейтинг. 

Додатково Агентство нагадує про результати оцінки стійкості банків (AQR), проведеної Національним банком України в 2019 році, які підтвердили, що АТ «МОТОР-БАНК» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3. 

Також Агентство нагадує, що 9 квітня 2020 року єдиним акціонером АТ «МОТОР-БАНК», Богуслаєвим Вячеславом Олександровичем (якому належить 100% статутного капіталу Банку), було прийнято рішення щодо збільшення статутного капіталу АТ «МОТОР-БАНК» (за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років (за 2013-2018 роки) в сумі 65 млн. грн., а також за рахунок емісійних різниць в сумі 39 млн. грн). 

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «МОТОР-БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2020

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

170 821,4

214 024

150 313,8

292 448

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

28,83%

19,66%

52,46%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,75%

31,81%

13,50%

42,18%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,15%

117,75%

94,35%

125,49%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

724,21%

-

318,20%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

561,47%

-

331,93%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,15%

25,78%

17,61%

21,52%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

90,11%

197,62%

105,00%

81,62%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

Норматив короткострокової ліквідності АТ «МОТОР-БАНК» (Н6) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 7,74 п.п. і склав 117,75%, що на 57,75 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 29,60 п.п. більше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. 

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) виріс на 406,01 п.п. і склав 724,21%, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ «МОТОР-БАНК» (LCRів) збільшився на 229,54 п.п. до 561,47%. Станом на 01.07.2020 LCRвв Банку в 7,24 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, а LCRів був у 5,61 разів більшим за встановлений регулятором нормативний рівень. При цьому, Агентство вкотре нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу коштів клієнтів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію. 

Таким чином, станом на початок другого півріччя 2020 року АТ «МОТОР-БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать високі показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). 

3. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «МОТОР-БАНК» отримав прибуток в обсязі 7,237 млн. грн., що на 42,85% менше, ніж прибуток Банку за перше півріччя 2019 року. На динаміку прибутку Банку вплинуло зменшення обсягу ключових статей його доходів, а також зростання обсягу адміністративних та інших операційних витрат. Так, за аналізований період чистий процентний дохід АТ «МОТОР-БАНК» зменшився на 10,93% до 36,659 млн. грн., чистий комісійний дохід знизився на 21,02% до 13,459 млн. грн., а обсяг адміністративних та інших операційних витрат виріс на 4,42% до 48,141 млн. грн. Проте здатність Банку генерувати прибуток в умовах запроваджених карантинних заходів заслуговує на позитивну оцінку. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «МОТОР БАНК», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2020 року

За І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

56 956

61 926

-4 970

-8,03%

Процентні витрати

20 297

20 767

-470

-2,26%

Чистий процентний дохід

36 659

41 159

-4 500

-10,93%

Комісійні доходи

18 601

21 888

-3 287

-15,02%

Комісійні витрати

5 142

4 848

294

6,06%

Чистий комісійний дохід

13 459

17 040

-3 581

-21,02%

Адміністративні та інші операційні витрати

48 141

46 104

2 037

4,42%

Прибуток

7 237

12 663

-5 426

-42,85%

Джерело: фінансова звітність Банку 

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2020 року ключові балансові показники АТ «МОТОР-БАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку: Банк наростив активи та зобов’язання на фоні зменшення кредитного портфеля та власного капіталу. При цьому, АТ «МОТОР-БАНК» показав хороший темп приросту (+16,85%) обсягу коштів фізичних осіб в ресурсній базі, що в поточних економічних умовах діяльності заслуговує на високу оцінку. Станом на початок другого півріччя 2020 року Банк підтримував показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. Крім того, АТ «МОТОР-БАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками першого півріччя 2020 року Банк отримав прибуток в розмірі 7,237 млн. грн., що на 42,85% менше, ніж прибуток Банку за аналогічний період 2019 року. Здатність АТ «МОТОР-БАНК» генерувати прибуток в умовах запроваджених карантинних заходів позитивно оцінюється Агентством. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела