Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA


Изображение 1
03-04-2018

03 квітня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

  • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2017 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку.

1. Станом на 01.01.2018р. в порівнянні з 01.01.2017р. основні балансові показники Банку продемонстрували переважно зростаючу динаміку. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 30,02% до 14,308 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 40,43%: з 5,595 млрд. грн. до 7,857 млрд. грн. Агентство звертає увагу на те, що протягом 12 місяців 2017 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте зростання активів, зобов'язань, капіталу та кредитного портфелю Банку вказує на те, що ПАТ «КРЕДОБАНК» продовжує збільшувати свої масштаби роботи в Україні.

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.01.2018

01.01.2017

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

1 585 372

11,08%

1 018 163

9,25%

55,71%

Кошти юридичних осіб

5 770 145

40,33%

4 104 018

37,29%

40,60%

Кошти фізичних осіб

4 872 272

34,05%

3 817 348

34,69%

27,64%

Зобов'язання всього:

12 804 172

89,49%

9 916 717

90,12%

29,12%

Статутний капітал банку

2 248 969

15,72%

2 248 969

20,44%

0,00%

Власний капітал банку:

1 503 496

10,51%

1 087 781

9,88%

38,22%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

820 549

5,74%

1 379 352

12,53%

-40,51%

Кошти в інших банках

1 344 845

9,40%

41 935

0,38%

3107,00%

Кредити та заборгованість клієнтів

7 856 641

54,91%

5 594 596

50,84%

40,43%

Основні засоби та нематеріальні активи

833 511

5,83%

660 458

6,00%

26,20%

Інші фінансові активи

31 017

0,22%

30 111

0,27%

3,01%

Активи всього:

14 307 668

100%

11 004 498

100%

30,02%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2018р. склав 1,411 млрд. грн. що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення до 200 млн. грн. з 11.07.2017 р. Станом на 01.03.2018р. Н1 Банку склав 1,477 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2018 році, коли вступають в силу нові вимоги до Н1, зводиться до нуля.

Станом на 01.01.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,27%, що на 5,27 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 0,83 п.п. менше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.03.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 15,97%, при середньому показнику по банківській системі в 16,91%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.01.2018

01.01.2017

по системі, млн. грн, %

банк, тис. грн, %

по системі, млн. грн, %

банк, тис. грн, %

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

115 817,6

1 410 537

109 654

1 244 793

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,10%

15,27%

12,69%

15,38%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

55,55%

29,30%

60,79%

28,20%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

108,08%

47,62%

102,14%

54,99%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

98,37%

68,90%

92,09%

71,73%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,29%

5,38%

21,48%

8,21%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

208,31%

0,00%

308,27%

0,00%

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився з 28,20% до 29,30%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 54,99% до 47,62%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 71,73% до 68,90%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» протягом перших двох місяців 2018 року також суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6. Станом на 01.03.2018 року норматив миттєвої ліквідності становив 26,88%, норматив поточної ліквідності – 46,10%, а норматив короткострокової ліквідності – 68,10%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив всі статті ключових доходів. Так, за 12 місяців 2017 року в порівнянні з тим же періодом 2016 року процентний дохід Банку зріс на 18,41%, чистий процентний дохід – на 23,16%, комісійні доходи – на 38,65%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 2017 рік

За 2016 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 523 417

1 286 576

236 841

18,41%

Чистий процентний дохід

1 081 453

878 065

203 388

23,16%

Комісійні доходи

479 897

346 126

133 771

38,65%

Процентні витрати

441 964

408 511

33 453

8,19%

Комісійні витрати

91 297

62 808

28 489

45,36%

Адміністративні та інші операційні витрати

880 910

705 294

175 616

24,90%

Прибуток / (збиток)

402 180

263 676

138 504

52,53%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» дванадцять місяців 2017 року закінчив із прибутком 402,180 млн. грн, що на 52,53% перевищує чистий прибуток за той же період 2016 року.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2017 рік на 52,53% збільшив обсяг чистого прибутку, на 23,16% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее
Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты Наши вкладчики предпочитают «длинные» депозиты
Елена ДМИТРИЕВА , заместитель Председателя Правления Глобус Банка . Стоимость депозитов населения очень... Далее
Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов Учетная ставка НБУ - один из драйверов стоимости ресурсов
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Основным инструментом для сбережения... Далее
Конкуренция — это стимул расти и развиваться Конкуренция — это стимул расти и развиваться
Николай ДЕМЧЕНКО , начальник управления продаж и разработки продуктов ГЛОБУС БАНКА Что происходит с... Далее
Мы идем навстречу клиенту Мы идем навстречу клиенту
Андрей ОНОПКО : Заместитель председателя правления ПАО Мегабанк Продукт, который мы... Далее

Архив раздела