Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги ПАТ «Кредобанк» на рівні uaAAA


Изображение 1
05-12-2018

5 грудня 2018 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

  • Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

  • Короткостроковий кредитний рейтинг ПАТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

  • Рейтинг депозитів ПАТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

  • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів ПАТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2018 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2018 року.

1. Станом на 01.10.2018р. в порівнянні з 01.01.2018р. основні балансові показники Банку продемонстрували різну динаміку зростання. Активи ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшились на 14,53% до 16,386 млрд. грн., кредитний портфель у гривневому еквіваленті виріс на 22,01%: з 7,857 млрд. грн. до 9,586 млрд. грн. Агентство відмічає, що протягом 9 місяців 2018 року суттєвих змін у структурі балансових показників ПАТ «КРЕДОБАНК» не відбулось. Проте слід звернути увагу на помітне зростання кредитного портфелю Банку та такої ліквідної статті балансу, як «готівкові кошти та їх еквіваленти».

Таблиця 1

Основні балансові показники ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.10.2018

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

1 940 288

11,84%

1 585 372

11,08%

22,39%

Кошти юридичних осіб

5 911 075

36,07%

5 770 145

40,33%

2,44%

Кошти фізичних осіб

5 843 376

35,66%

4 872 272

34,05%

19,93%

Зобов'язання всього:

14 531 252

88,68%

12 804 172

89,49%

13,49%

Статутний капітал банку

2 248 969

13,72%

2 248 969

15,72%

-

Власний капітал банку:

1 854 965

11,32%

1 503 496

10,51%

23,38%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

999 833

6,10%

820 549

5,74%

21,85%

Кошти в інших банках

1 346 905

8,22%

1 344 845

9,40%

0,15%

Кредити та заборгованість клієнтів

9 586 073

58,50%

7 856 641

54,91%

22,01%

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід

2 264 107

13,82%

1 996 362

13,95%

13,41%

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю

939 921

5,74%

1 285 514

8,98%

-26,88%

Основні засоби та нематеріальні активи

941 271

5,74%

833 511

5,83%

12,93%

Інші фінансові активи

109 215

0,67%

31 017

0,22%

252,11%

Активи всього:

16 386 216

100%

14 307 668

100%

14,53%

2. Норматив регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2018р. становив 1,747 млрд. грн., що значно більше граничного значення Н1, встановленого НБУ, навіть з урахуванням підвищення нормативу до 200 млн. грн. з 11.07.2017 р. Станом на 01.11.2018р. Н1 Банку склав 1,792 млрд. грн. Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» підтримував значний обсяг запасу по нормативу Н1, а поточний розмір Н1 Банку вказує на той факт, що ймовірність невиконання Банком цього нормативу у 2018 році зводиться до нуля.

Станом на 01.10.2018р. норматив адекватності регулятивного капіталу Банку складав 15,83%, що на 5,83 п.п. більше ніж граничне значення, встановлене НБУ, та на 0,1 п.п. більше ніж середнє значення Н2 по банківській системі. Станом на 01.11.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» становив 16,21%, при середньому показнику по банківській системі в 15,73%. Агентство дає позитивну оцінку консервативній політиці Банку щодо управління регулятивним капіталом.

Таблиця 2

Основні нормативи ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.10.2018

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 746 512

-

1 410 537

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

15,73%

15,83%

16,10%

15,27%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

70,03%

31,58%

55,55%

29,30%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

102,12%

47,11%

108,08%

47,62%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

95,54%

67,73%

98,37%

68,90%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

20,06%

4,00%

20,29%

5,38%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

172,28%

0,00%

208,31%

0,00%

3. Нормативи ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2018 по 01.10.2018 показали наступні зміни:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) збільшився з 29,30% до 31,58%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) зменшився з 47,62% до 47,11%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) скоротився з 68,9% до 67,73%.

Незважаючи на деяке зниження нормативів ліквідності, Банк підтримував хороший запас по цих нормативах, які перевищували граничні значення, встановлені НБУ.

Крім того, слід відмітити, що ПАТ «КРЕДОБАНК» на 01.11.2018 року також суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 та Н6. Станом на 01.11.2018 року норматив миттєвої ліквідності становив 25,16% норматив поточної ліквідності – 50,47%, а норматив короткострокової ліквідності – 67,98%.

4. Аналізуючи дані про доходи Банку (табл. 3), можна зробити висновок, що ПАТ «КРЕДОБАНК» збільшив майже всі статті ключових доходів. Так, за 9 місяців 2018 року в порівнянні з тим же періодом 2017 року процентний дохід Банку зріс на 20,49%, чистий процентний дохід – на 21,27%, комісійні доходи – на 21,87%.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат ПАТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2018 року

За 9 місяців 2017 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 340 428

1 112 499

227 928

20,49%

Чистий процентний дохід

958 234

790 135

168 099

21,27%

Комісійні доходи

412 906

338 820

74 087

21,87%

Результат від операцій із іноземною валютою

15 793

40 801

-25 008

-61,29%

Процентні витрати

382 194

322 365

59 829

18,56%

Комісійні витрати

100 323

59 219

41 104

69,41%

Адміністративні та інші операційні витрати

776 983

614 142

162 841

26,52%

Прибуток / (збиток)

378 086

315 317

62 769

19,91%

Також Агентство звертає увагу, що ПАТ «КРЕДОБАНК» дев’ять місяців 2018 року закінчив з прибутком 378,086 млн. грн, що на 19,91% перевищує чистий прибуток за той же період 2017 року.

Таким чином, незважаючи на кризові явища в банківській системі України в 2015-2017 роках, ПАТ «КРЕДОБАНК» за 9 місяців 2018 року на 19,91% збільшив обсяг чистого прибутку, на 21,27% збільшив чистий процентний дохід, підтримував хороший запас за нормативами капіталу та ліквідності Банку. За наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A. та на фоні відмінних результатів роботи Банку, наведені вище фактори підтверджують статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее
Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн Наш депозитный портфель физлиц превысил 1 млрд грн
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : В конце начале года... Далее
Украинцы хранят свои сбережения в банках Украинцы хранят свои сбережения в банках
Андрей КИСЕЛЕВ, Председателя Правления Forward Bank По данным Национального банка Украины гривневые депозиты... Далее
До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности До конца года мы ожидаем незначительное повышение доходности
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Необходимо отметить, что ставки по... Далее
Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений Ставки по депозитам в начале года не претерпят существенных изменений
Андрей КИСЕЛЕВ, Председатель Правления Forward Bank В настоящее время ликвидность банковского сектора... Далее

Архив раздела