Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК» на рівні uaAAA


Изображение 1
08-04-2019

8 квітня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА "Стандарт-Рейтинг" було прийняте рішення про підтвердження рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) за національною шкалою:

 • Довгостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою на рівні uaAAА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

 • Короткостроковий кредитний рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою Агентства на рівні uaK1.

 • Рейтинг депозитів АТ «КРЕДОБАНК» підтверджено на рівні ua.1 за шкалою РА «Стандарт-Рейтинг».

 • Рейтинг облігацій серій А та В на рівні uaAAA за національною шкалою.

Рішення про оновлення рейтингів АТ «КРЕДОБАНК» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2018 року, регулярної та особливої інформації Банку як емітента цінних паперів, та окремих форм статистичної звітності Банку за січень-лютий 2019 року.

1. За підсумками 2018 року ключові балансові показники АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували хороші темпи приросту, зокрема:

 • чисті активи виросли на 17,37%;

 • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 22,51%;

 • зобов'язання збільшились на 15,15%;

 • власний капітал виріс на 36,27%.

Таблиця 1

Основні балансові показники АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

01.01.2019

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

2 021 544

12,04%

1 585 372

11,08%

27,51%

Кошти юридичних осіб

5 964 349

35,52%

5 770 145

40,33%

3,37%

Кошти фізичних осіб

5 758 597

34,29%

4 872 272

34,05%

18,19%

Зобов'язання всього

14 744 127

87,80%

12 804 172

89,49%

15,15%

Статутний капітал банку

2 248 969

13,39%

2 248 969

15,72%

-

Власний капітал банку:

2 048 822

12,20%

1 503 496

10,51%

36,27%

Грошові кошти та їх еквіваленти

948 631

5,65%

820 549

5,74%

15,61%

Кошти в інших банках

981 129

5,84%

1 344 845

9,40%

-27,05%

Кредити та заборгованість клієнтів (за мінусом резервів)

9 624 870

57,31%

7 856 641

54,91%

22,51%

Цінні папери, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (за мінусом резервів)

2 892 620

17,23%

1 996 362

13,95%

44,89%

Цінні папери, які обліковуються за амортизованою собівартістю (за мінусом резервів)

1 141 124

6,80%

1 285 514

8,98%

-11,23%

Основні засоби та нематеріальні активи

982 024

5,85%

833 511

5,83%

17,82%

Інші фінансові активи

44 331

0,26%

31 017

0,22%

42,92%

Чисті активи всього:

16 792 950

100,00%

14 307 668

100,00%

17,37%

Джерело: дані НБУ

Протягом 2018 року Банк успішно нарощував ресурсну базу. Так, за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 обсяг коштів фізичних осіб виріс на 18,19%4,872 млрд. грн. до 5,759 млрд. грн.), кошти юридичних осіб виросли на 3,37% (з 5,770 млрд. грн. до 5,964 млрд. грн.), а кошти банків збільшились на 27,51% (з 1,585 млрд. грн. до 2,022 млрд. грн.). В структурі ресурсної бази Банку за вказаний період частка коштів юридичних осіб зменшилась на 4,81 п.п. і станом на 01.01.2019 склала 35,52%, частка коштів фізичних осіб збільшилась на 0,24 п.п. і склала 34,29%, а частка коштів банків виросла на 0,96 п.п. і склала 12,04%.

За 2018 рік в структурі активів АТ «КРЕДОБАНК» відбулися наступні зміни:

 • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 2,40 п.п.: з 54,91% до 57,31%;

 • частка цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, виросла на 3,27 п.п.: з 13,95% до 17,23%;

 • частка цінних паперів, які обліковуються за амортизованою собівартістю, зменшилась на 2,19 п.п.: з 8,98% до 6,80%.

Агентство звертає увагу, що у 2018 році Банк суттєво збільшив обсяг портфеля цінних паперів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, і який в Банку складається виключно з ОВДП, що свідчить про його високу якість.

Загалом, у 2018 році АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший рівень ділової активності, на що вказує динаміка його ключових балансових показників. Це позитивно відобразилось на показниках його доходів та прибутку. Зокрема, Агентство звертає увагу на те, що АТ «КРЕДОБАНК» продовжує активно кредитувати малий і середній бізнес. Протягом 2018 року Банк видав більш як 2500 кредитів українським малим та середнім підприємствам на загальну суму понад 2,06 млрд. грн.

2. Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2019 склав 1,806 млрд. грн., що на 28,05% більше, ніж станом на 01.01.2018, та суттєво перевищує нормативне значення, встановлене НБУ. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) виріс на 1,61 п.п.: з 15,27% до 16,88%. Таким чином, Н2 Банку на 6,88 п.п. перевищував граничну межу, встановлену НБУ, та на 0,70 п.п. був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

Додатково слід зазначити, що станом на 01.03.2018 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 1,865 млрд. грн., а норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) був на рівні 16,63%. Отже, Банк сформував та підтримує високий рівень достатності регулятивного капіталу, на що вказують нормативи Н1 та Н2, які з запасом перевищують встановлені НБУ граничні відмітки.

Крім того, Агентство звертає увагу на дані Національного банку України, отримані за результатами оцінки стійкості банків в поточному році, згідно з якими АТ «КРЕДОБАНК» не має потреби (нестачі) в капіталі в 2019 році.

Таблиця 2

Основні нормативи АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %, п.п.

Показник

Нормативне значення

01.01.2019

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

-

1 806 165

-

1 410 537

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,18%

16,88%

16,10%

15,27%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

68,66%

40,98%

55,55%

29,30%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

99,12%

51,77%

108,08%

47,62%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,52%

70,18%

98,37%

68,90%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,83%

3,98%

20,29%

5,38%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

176,23%

0,00%

208,31%

0,00%

3. Нормативи ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2019 в порівнянні з 01.01.2018 показали зростання:

 • норматив миттєвої ліквідності (Н4) виріс на 11,68 п.п.: з 29,30% до 40,98%;

 • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 4,15 п.п.: з 47,62% до 51,77%;

 • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 1,28 п.п.: з 68,90% до 70,18%.

Станом на 01.01.2019 всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні рамки. Так, норматив миттєвої ліквідності (Н4) був вищим за встановлену НБУ мінімальну позначку на 20,98 п.п., норматив поточної ліквідності (Н5) – на 11,77 п.п., а норматив короткострокової ліквідності (Н6) – на 10,18 п.п. При цьому всі три нормативи ліквідності Банку були нижчими за середні показники даних нормативів по банківській системі України, що свідчить про здійснення банком політики управління ліквідністю, орієнтованої на дохідність, що є цілком прийнятним на зростаючих ринках, і має наслідком зростання ключових статей доходів Банку.

Також слід відмітити, що АТ «КРЕДОБАНК» протягом січня та лютого 2019 року суворо дотримувався нормативів ліквідності Н4, Н5 і Н6. Станом на 01.03.2019 норматив миттєвої ліквідності (Н4) становив 39,28%, норматив поточної ліквідності (Н5) – 50,63%, а норматив короткострокової ліквідності (Н6) – 69,01%. Тобто нормативи ліквідності Банку продовжували з помітним запасом перевищувати встановлені НБУ граничні відмітки.

4. За підсумками 2018 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у сумі 520,342 млн. грн., що на 29,38% більше прибутку Банку за підсумками 2017 року. В 2018 році Банк наростив обсяги усіх трьох ключових статей своїх доходів. Так, процентні доходи Банку виросли на 21,15% і склали 1,846 млрд. грн., чистий процентний дохід збільшився на 20,62% і склав 1,304 млрд. грн., а комісійні доходи виросли на 19,92%, склавши 575,511 млн. грн. Агентство високо оцінює підсумки роботи Банку.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат АТ «КРЕДОБАНК», тис. грн., %

Показник

За 2018 рік

За 2017 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

1 845 660

1 523 417

322 243

21,15%

Чистий процентний дохід

1 304 457

1 081 453

223 004

20,62%

Комісійні доходи

575 511

479 897

95 614

19,92%

Процентні витрати

541 203

441 964

99 239

22,45%

Комісійні витрати

139 034

91 297

47 737

52,29%

Адміністративні та інші операційні витрати

1 120 990

880 910

240 080

27,25%

Прибуток / (збиток)

520 342

402 180

118 162

29,38%

Таким чином, в 2018 році АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший рівень ділової активності, на що вказує динаміка його ключових балансових показників. Банк наростив ресурсну базу, збільшив кредитний портфель та портфель цінних паперів. За підсумками 2018 року АТ «КРЕДОБАНК» згенерував вагомий прибуток, обсяг якого на 29,38% перевищив прибуток Банку за 2017 рік. Нормативи капіталу та ліквідності Банку із запасом перевищують встановлені НБУ граничні відмітки та вказують на хороший рівень забезпеченості АТ «КРЕДОБАНК» регулятивним капіталом і ліквідністю, що, за наявності зовнішньої підтримки від PKO Bank Polski S.A., дозволяє підтвердити статус Банку із найвищим кредитним рейтингом за національною шкалою.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела