Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»


Изображение 1
01-04-2019

1 квітня 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 12 місяців 2018 року.

1. За підсумками 2018 року ключові балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» продемонстрували хороші темпи приросту, зокрема:

  • активи зросли на 60,88%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів виріс на 98,43%;

  • зобов'язання збільшились на 84,89%;

  • власний капітал виріс на 7,36%.

Протягом 2018 року Банк успішно нарощував ресурсну базу. Так, за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 обсяг коштів юридичних осіб виріс удвічі (з 222,558 млн. грн. до 447,699 млн. грн.), а кошти фізичних осіб збільшились на 74,10% (з 239,109 млн. грн. до 416,461 млн. грн.). Вказана динаміка відповідним чином відобразилась на структурі ресурсної бази Банку, в якій частка коштів юридичних осіб зросла на 8,10 п.п. і станом на 01.01.2019 склала 40,49%, а частка коштів фізичних осіб збільшилась на 2,85 п.п. і становила 37,66%.

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2019

01.01.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

0

0,00%

0

0,00%

-

Кошти юридичних осіб

447 699

40,49%

222 558

32,38%

101,16%

Кошти фізичних осіб

416 461

37,66%

239 109

34,79%

74,17%

Зобов'язання всього

877 284

79,33%

474 478

69,03%

84,89%

Статутний капітал банку

200 000

18,08%

200 000

29,10%

-

Власний капітал банку

228 631

20,67%

212 949

30,98%

7,36%

Готівкові кошти та їх еквіваленти

49 358

4,46%

40 101

5,83%

23,08%

Кошти в інших банках

35 507

3,03%

14 259

2,07%

149,01%

Кредити та заборгованість клієнтів

530 741

47,99%

267 473

38,91%

98,43%

Основні засоби та нематеріальні активи

48 284

4,37%

37 182

5,41%

29,86%

Інші фінансові активи

932

0,08%

6 433

0,94%

-85,51%

Активи всього:

1 105 915

100,00%

687 427

100,00%

60,88%

Джерело: дані НБУ

Протягом 2018 року в структурі активів АТ «КІБ» відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку виросла на 9,08 п.п.: з 38,91% до 47,99%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів зменшилась на 1,37 п.п.: з 5,83% до 4,46%. При цьому, станом на 01.01.2019 р. АТ «КІБ» володів депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП на суму 436,279 млн. грн., що становило 39,45% від його активів. Тобто частка високоліквідних інструментів в активах Банку була високою.

Таким чином, у 2018 році АТ «КІБ» продемонстрував високий рівень ділової активності, наростивши обсяг ресурсної бази та кредитний портфель, що, в свою чергу, позитивно відобразилось на показниках його доходів та прибутку.

2. Станом на 01.01.2019 регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) склав 210,021 млн. грн., що на 2,60% більше, ніж станом на 01.01.2018, та перевищує нормативне значення, встановлене НБУ в розмірі 200 млн. грн. За той же період норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) зменшився на 26,96 п.п.: з 60,46% до 33,50%. Незважаючи на вагоме зменшення, Н2 Банку на 23,50 п.п. перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, і на 17,32 п.п. був вищим за середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Високий рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Додатково слід зазначити, що станом на 01.03.2018 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 209,600 млн. грн., а норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2) був на рівні 31,06%. Таким чином, значення нормативів Н1 та Н2 перевищували встановлені НБУ граничні відмітки, а Н2 перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі на 14,13 п.п.

Також Агентство звертає увагу на дані Національного банку України за результатами оцінки якості активів банків (оцінки стійкості банків в поточному році), згідно з якими АТ «КІБ» не має потреби (недостачі) в капіталі в 2019 році.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2019

01.01.2018

по системі

банк

по системі

банк

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

126 116,70

210 021

115 817,60

204 690

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

16,18%

33,50%

16,10%

60,46%

Норматив миттєвої ліквідності (Н4)

>20%

68,66%

253,39%

55,55%

177,80%

Норматив поточної ліквідності (Н5)

>40%

99,12%

121,85%

108,08%

120,19%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,52%

95,60%

98,37%

107,78%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,83%

24,14%

20,29%

22,95%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

176,23%

123,89%

208,31%

45,25%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» за період з 01.01.2018 по 01.01.2019 продемонстрували наступну динаміку:

  • норматив миттєвої ліквідності (Н4) виріс на 75,59 п.п. до 253,39%;

  • норматив поточної ліквідності (Н5) збільшився на 1,66 п.п. до 121,85%;

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 12,18 п.п. і склав 95,60%.

Таким чином, у 2019 рік АТ «КІБ» увійшов з великим запасом ліквідності, на що вказують високі значення його нормативів, що перевищили і встановлені НБУ граничні показники, і середні значення цих нормативів по банківській системі. Станом на 01.03.2019 Н4 Банку складав 183,21%, Н5 – 128,04%, Н6 – 95,80%. Всі три нормативи ліквідності Банку вже традиційно значно перевищували як граничні відмітки, встановлені НБУ, так і середні значення вказаних нормативів по системі банків України. Тобто станом на початок березня 2019 року Банк мав дуже хороший запас ліквідності.

3. За підсумками 2018 року АТ «КІБ» згенерував прибуток у сумі 11,312 млн. грн., що в 3,8 рази перевищило прибуток Банку за підсумками 2017 року.

На динаміці прибутку Банку позитивним чином відобразились показники ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2018 року в порівнянні з 2017 роком процентні доходи Банку виросли на 57,59% і склали 113,680 млн. грн., комісійні доходи зросли на 28,37%, до рівня 50,156 млн. грн., а чистий процентний дохід виріс на 72,10% і склав 65,740 млн. грн.

Таким чином, Банк не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток і доходи, а ще й показав зростання їхнього обсягу, при цьому підтримуючи запас ліквідності на високому рівні, що заслуговує на позитивну оцінку.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За 2018 рік

За 2017 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

113 680

72 135

41 545

57,59%

Процентні витрати

47 940

33 937

14 003

41,26%

Чистий процентний дохід

65 740

38 198

27 542

72,10%

Комісійні доходи

50 156

39 070

11 086

28,37%

Комісійні витрати

10 127

5 778

4 349

75,27%

Адміністративні та інші операційні витрати

105 658

79 091

26 567

33,59%

Прибуток / (збиток)

11 312

3 004

8 308

276,56%

Джерело: дані НБУ

Таким чином, в 2018 році АТ «КІБ» наростив масштаби своєї діяльності, збільшивши ресурсну базу та кредитний портфель. Банк не лише продовжував демонструвати рентабельну діяльність, а й нарощував обсяги доходів та прибутку. При цьому АТ «КІБ» підтримував високий запас нормативу достатності регулятивного капіталу та нормативів ліквідності. Відповідні фактори дозволяють Агентству оновити рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК».

Источник: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24 В перші 4 місяці року близько 5% нових депозитів відкрито через Industrial24
Віталій КИСЛЕНКО , Директор департаменту розвитку бізнесу Індустріалбанку Нещодавно НБУ знизив облікову ставку... Далее
Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank Українці довіряють банківській системі і особисто Forward Bank
Андрій КИСЕЛЬОВ, Голова Правління Forward Bank Незважаючи на активність політичних процесів в країні, зараз... Далее
Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн Депозитный портфель физических лиц ТАСКОМБАНКА превысил 7,5 млрд грн
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК Банки продолжают постепенно уменьшать... Далее
Банки будут снижать процентные ставки по депозитам Банки будут снижать процентные ставки по депозитам
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА : Украинский рынок депозитов... Далее
В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне В приоритете у наших клиентов вклады на длинные сроки в гривне
Денис РАКОВСКИЙ , Директор по продажам розничного бизнеса АО ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК имеет устойчивые позиции... Далее
Умение отвечать потребностям клиента Умение отвечать потребностям клиента
Владимир МАЛЫЙ, Член Правления, Директор по развитию бизнеса АО Идея Банк В 2018 году доверие вкладчиков... Далее

Архив раздела