Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»


Изображение 1
01-11-2019

1 листопада 2019 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 9 місяців 2019 року.

1. Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» за 9 місяців 2019 року показали хорошу динаміку росту, а саме:

  • активи виросли на 9,44%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 45,12%;

  • зобов'язання виросли на 10,59%;

  • власний капітал показав приріст на 5,03%.

Ключові складові ресурсної бази Банку також продемонстрували позитивну динаміку. Так, за період з 31.12.2018 по 30.09.2019 кошти фізичних осіб виросли на 15,52%, а обсяг коштів юридичних збільшився на 0,22%. В структурі ресурсної бази АТ «КІБ» кошти фізичних осіб займали найбільшу частку, яка станом на 30.09.2019 становила 39,75%, а частка коштів юридичних осіб складала 37,07%.

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

30.09.2019

31.12.2018

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

448 672

37,07%

447 699

40,48%

0,22%

Кошти фізичних осіб

481 088

39,75%

416 461

37,66%

15,52%

Зобов'язання всього

970 232

80,16%

877 284

79,33%

10,59%

Статутний капітал банку

215 748

17,82%

200 000

18,08%

7,87%

Власний капітал банку

240 136

19,84%

228 631

20,67%

5,03%

Грошові кошти та їх еквіваленти

204 457

16,89%

49 358

4,46%

314,23%

Кредити та заборгованість банків

14 906

1,23%

23 058

2,08%

-35,35%

Кредити та заборгованість клієнтів

770 203

63,63%

530 740

47,99%

45,12%

Основні засоби та нематеріальні активи

47 950

3,96%

48 284

4,37%

-0,69%

Інвестиції в цінні папери

125 227

10,35%

436 297

39,45%

-71,30%

Похідні фінансові активи

11 890

0,98%

2 264

0,20%

425,18%

Активи з права користування

16 424

1,36%

-

-

-

Інші активи

19 311

1,60%

15 914

1,44%

21,35%

Активи всього:

1 210 368

100,00%

1 105 915

100,00%

9,44%

Джерело: звітність Банку

Станом на 30.09.2019 в порівнянні з 31.12.2018 в структурі активів АТ «КІБ» відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 15,64 п.п.: з 47,99% до 63,63%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 12,43 п.п.: з 4,46% до 16,89%;

  • частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 29,10 п.п.: з 39,45% до 10,35%.

Таким чином, протягом перших трьох кварталів 2019 року АТ «КІБ» демонстрував хороший рівень ділової активності, чому сприяла успішна політика Банку в сфері залучення коштів фізичних осіб, а також інтенсивне нарощування обсягів кредитного портфеля. Зокрема, Агентство звертає увагу на подальше розширення Банком лінійки продуктів та послуг для фізичних осіб. Крім того, АТ «КІБ» активно співпрацює з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) у сфері фінансування програм енергоефективності та відновлюваної енергетики. У січні 2019 року було підписано Меморандум про партнерство між АТ «КІБ» та ПРООН. 

2. Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) збільшився на 5,15% і склав 220,828 млн. грн., що на 20,828 млн. грн. перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.10.2019 складав 21,09%, що на 12,41 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2019. В той же час Н2 Банку перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середній показник даного нормативу по банківській системі України: на 11,09 п.п. та 2,66 п.п. відповідно. Агентство вкотре підкреслює, що високий рівень нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ «КІБ» позитивно вливає на його кредитний рейтинг.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.10.2019

01.01.2019

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

143 946,1

220 828

126 116,7

210 021

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

18,43%

21,09%

16,18%

33,50%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

93,86%

80,86%

93,52%

95,60%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>90%

264,99%

523,63%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>90%

 -

528,49%

 -

433,65%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

17,84%

23,06%

19,83%

24,14%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

120,79%

212,55%

176,23%

123,89%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 продемонстрували наступну динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) знизився на 14,74 п.п. і склав 80,86%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) зменшився на 258,64 п.п. і склав 264,99%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) виріс на 94,84 п.п. і склав 528,49%.

Значення нормативів ліквідності АТ «КІБ» вказують на те, що станом на 01.10.2019 Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю. Усі три нормативи ліквідності Банку с запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Так, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) майже втричі перевищував граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRівв) в 5,9 рази був вищим за встановлене НБУ граничне значення, що вказує на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію.

3. За підсумками перших 9 місяців 2019 року прибуток АТ «КІБ» склав 13,191 млн. грн., що на 26,90% більше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. При цьому, високі темпи приросту показали всі ключові статті доходів Банку. Так, за 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року процентні доходи АТ «КІБ» виросли на 72,54% і склали 135,684 млн. грн., чистий процентний дохід збільшився на 42,48% і склав 68,180 млн. грн., а комісійні доходи зросли на 69,89% і склали 62,445 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За 9 місяців 2019 року

За 9 місяців 2018 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

135 684

78 640

57 044

72,54%

Процентні витрати

67 504

30 786

36 718

119,27%

Чистий процентний дохід

68 180

47 854

20 326

42,48%

Комісійні доходи

62 445

36 756

25 689

69,89%

Комісійні витрати

23 834

7 591

16 243

213,98%

Адміністративні та інші операційні витрати

32 927

25 724

7 203

28,00%

Прибуток / (збиток)

13 191

10 395

2 796

26,90%

Таким чином, протягом перших 9 місяців 2019 року АТ «КІБ» підтримував хороший рівень ділової активності, про що свідчила динаміка його ключових балансових показників, зокрема Банк показав суттєвий приріст коштів фізичних осіб та обсягів кредитного портфеля. Банк продовжує стабільно генерувати та нарощувати доходи та прибуток, і в той же час підтримує високий рівень нормативу достатності регулятивного капіталу та вагомий запас за нормативами ліквідності. Відповідні фактори дозволили Агентству оновити рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК».

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее
До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні До кінця року банки пропонуватимуть вкладникам ставки на рівні 8–11% річних у гривні
Борис РАФАЛОВИЧ , директор Департаменту продажів роздрібних продуктів АТ ТАСКОМБАНК Попри зниження дохідності... Далее
Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває Тенденція популяризації залучення вкладів через Інтернет триває
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank В минулому році Forward Bank отримав прибуток у розмірі... Далее
Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок Сейчас уже можно говорить о тренде по снижению процентных ставок
Дмитрий ЗАМОТАЕВ, Начальник Департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА До последнего пересмотра учетной... Далее
2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы 2019 год может стать рекордным по прибыльности банковской системы
Борис РАФАЛОВИЧ , Директор Департамента продаж розничных продуктов АО ТАСКОМБАНК Национальный банк Украины... Далее
Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте Украинцы чаще стали размещать депозиты в иностранной валюте
Оксана КОНЮШКО , начальник Управления развития продуктов и программ Forward Bank В текущем году наблюдался... Далее

Архив раздела