Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»


Изображение 1
30-03-2021

30 березня 2021 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за 2020 рік.

1. За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 ключові балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» продемонстрували високі темпи приросту:

  • активи виросли в 2,13 рази;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 41,46%;

  • зобов'язання показали приріст в 2,34 рази;

  • власний капітал виріс на 15,75%.

За підсумками 2020 року АТ «КІБ» показав суттєве зростання ресурсної бази: станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів клієнтів в зобов’язаннях Банку виріс в 2,09 рази (до 2,456 млрд. грн.).

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.01.2021

01.01.2020

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти банків

291 791

9,37%

-

-

-

Кошти клієнтів

2 455 954

78,88%

1 173 781

80,46%

109,23%

Зобов'язання всього

2 823 180

90,67%

1 207 860

82,80%

133,73%

Статутний капітал банку

215 748

6,93%

215 748

14,79%

0,00%

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

65 261

2,10%

24 147

1,66%

170,27%

Власний капітал банку

290 489

9,33%

250 952

17,20%

15,75%

Грошові кошти та їх еквіваленти

199 942

6,42%

149 587

10,25%

33,66%

Кредити та заборгованість банків

51 075

1,64%

32 365

2,22%

57,81%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 315 934

42,26%

930 250

63,77%

41,46%

Інвестиції в цінні папери

1 425 053

45,77%

255 892

17,54%

456,90%

Основні засоби та нематеріальні активи

61 684

1,98%

47 532

3,26%

29,77%

Інші активи

26 364

0,85%

16 836

1,15%

56,59%

Активи всього:

3 113 669

100,00%

1 458 812

100,00%

113,44%

Джерело: звітність Банку

Структура активів Банку станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку зменшилась на 21,51 п.п.: з 63,77% до 42,26%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів скоротилась на 3,83 п.п.: з 10,25% до 6,42%;

  • частка інвестицій в цінні папери збільшилась на 28,23 п.п.: з 17,54% до 45,77%. При цьому, портфель цінних паперів Банку складався виключно з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ.

Також Агентство звертає увагу на те, що АТ "КІБ" почав активно розвивати напрям мікрокредитування для клієнтів малого та середнього бізнесу. Зокрема, в лютому 2021 року було підписано рамкову угоду за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" між АТ «КІБ» та Фондом розвитку підприємництва. Дана програма передбачає компенсацію підприємцям частини кредитного навантаження. Також у вересні 2020 року між АТ «КІБ» та польською компанією «ЕКСІ Консалтинг» було підписано міжнародну угоду для підтримки вітчизняного малого та середнього бізнесу, якою передбачено, що під час підготовки бізнес-проектів для фінансування, клієнти АТ «КІБ» зможуть отримати професійну підтримку «ЕКСІ Консалтинг» щодо пошуку оптимальних кредитних пропозицій, підготовки повної проектної документації та необхідних документів для отримання фінансування.

Таким чином, в умовах триваючого карантину АТ «КІБ» продовжив підтримувати високий рівень ділової активності: за підсумками 2020 року ключові балансові показники Банку продемонстрували високі темпи приросту, що, в свою чергу, позитивно відобразилось на динаміці його доходів та фінансового результату.

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 виріс на 17,31% до рівня 269,669 млн. грн., що на 69,669 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.01.2021 зменшився на 7,11 п.п.: з 20,23% до 13,12%. При цьому, Н2 Банку на 3,12 п.п. перевищував встановлене регулятором граничне значення, але був на 8,86 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «КІБ» (Н3) станом на 01.01.2021 складав 9,83%, що було на 7,94 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2020. Станом на початок 2021 року Н3 Банку на 2,83 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був на 5,84 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.03.2021 нормативи капіталу АТ «КІБ» збільшились порівняно з початком 2021 року: Н1 Банку виріс до 288,198 млн. грн., Н2 збільшився до 19,75%, а Н3 – до 13,84%.

Отже, станом на початок березня 2021 року АТ «КІБ» підтримував показники нормативів капіталу (Н1, Н2 та Н3) із запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних значень.

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.01.2021

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

182 283,6

269 669

150 313,8

229 869

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,98%

13,12%

19,66%

20,23%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,67%

9,83%

13,50%

17,77%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

86,82%

72,75%

94,35%

84,27%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

230,52%

-

380,26%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

351,01%

-

704,73%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,14%

21,14%

17,61%

22,16%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

87,39%

254,80%

105,00%

218,92%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

Нормативи ліквідності АТ «КІБ» станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 продемонстрували наступні зміни:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) зменшився на 11,52 п.п. до 72,75%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 149,74 п.п. і склав 230,52%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) скоротився на 353,72 п.п. до 351,01%.

Таким чином, станом на 01.01.2021 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 12,75 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «КІБ» (LCRвв) був у 2,31 рази вищим за встановлений регулятором мінімальний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRівв) у 3,51 рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також Агентство зазначає, що станом на 01.03.2021 Н6 Банку становив 71,22%, LCRвв виріс до 318,28%, а LCRів збільшився до 481,19%.

Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «КІБ» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів).

3. За підсумками 2020 року порівняно з 2019 роком АТ «КІБ» збільшив свої фінансові результати. Зокрема, за 2020 рік Банк отримав прибуток в обсязі 42,287 млн. грн., що в 1,8 рази перевищило прибуток Банку за 2019 рік. Ключові статті доходів АТ «КІБ» також продемонстрували хороші темпи приросту. Так, процентні доходи Банку в аналізованому періоді виросли на 36,09% до 255,742 млн. грн., чистий процентний дохід збільшився на 35,17% до 127,057 млн. грн., комісійні доходи виросли на 51,29% і склали 211,920 млн. грн., а чистий комісійний дохід показав приріст на 33,87% до 81,418 млн. грн.

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За 2020 рік

За 2019 рік

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

255 742

187 925

67 817

36,09%

Процентні витрати

128 685

93 929

34 756

37,00%

Чистий процентний дохід

127 057

93 996

33 061

35,17%

Комісійні доходи

211 920

140 074

71 846

51,29%

Комісійні витрати

130 502

79 254

51 248

64,66%

Чистий комісійний дохід

81 418

60 820

20 598

33,87%

Адміністративні та інші операційні витрати

53 073

47 242

5 831

12,34%

Прибуток / (збиток)

42 287

23 455

18 832

80,29%

Джерело: звітність Банку

Таким чином, не дивлячись на складну макроекономічну ситуацію в країні, викликану епідемією коронавірусу, в 2020 році АТ «КІБ» підтримував високий рівень ділової активності. Зокрема, за підсумками 2020 року основні балансові показники Банку продемонстрували високі темпи приросту, що позитивно відобразилось на динаміці ключових статей доходів та прибутку Банку. За підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід АТ «КІБ» виріс на 35,17%, чистий комісійний дохід показав приріст на 33,87%, а прибуток виріс в 1,8 рази до 42,287 млн. грн. При цьому, станом на початок березня 2021 року АТ «КІБ» підтримував хороший запас за нормативами капіталу та був добре забезпечений ліквідністю.

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 


 

Экспертное мнение

Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла Частка розміщення вкладів у Forward Online суттєво зросла
Андрій ПРУСОВ , заступник голови правління Forward Bank Протягом минулого року залучення вкладів... Далее
Ми очікуємо на незначне підвищення ставок Ми очікуємо на незначне підвищення ставок
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку У 2020 році Глобус Банк... Далее
Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее

Архив раздела