Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»


Изображение 1
04-08-2020

4 серпня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перше півріччя 2020 року. 

1. Ключові балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» за підсумками першого півріччя 2020 року продемонстрували приріст, а саме:

  • активи виросли на 19,08%;

  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 23,03%;

  • зобов'язання виросли на 22,64%;

  • власний капітал збільшився на 1,98%. 

В другому кварталі 2020 року АТ «КІБ» продовжив нарощувати ресурсну базу за рахунок залучення коштів юридичних та фізичних осіб. Загалом за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях Банку виріс на 21,82% (тоді як за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 зростання склало 15,19%). Крім того, приріст продемонстрували і кошти юридичних осіб: станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 їх обсяг збільшився на 10,64%. В структурі пасивів АТ «КІБ» кошти фізичних осіб продовжували займати найбільшу частку: станом на 01.07.2020 її розмір складав 44,53%, а частка коштів юридичних осіб становила 34,31%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.07.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

595 995

34,31%

538 685

36,93%

10,64%

Кошти фізичних осіб

773 656

44,53%

635 096

43,54%

21,82%

Зобов'язання всього

1 481 267

85,27%

1 207 860

82,80%

22,64%

Статутний капітал банку

215 748

12,42%

215 748

14,79%

-

Власний капітал банку

255 922

14,73%

250 952

17,20%

1,98%

Грошові кошти та їх еквіваленти

273 074

15,72%

149 587

10,25%

82,55%

Кредити та заборгованість банків

27 575

1,59%

32 365

2,22%

-14,80%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 144 451

65,88%

930 250

63,77%

23,03%

Основні засоби та нематеріальні активи

48 219

2,78%

47 532

3,26%

1,45%

Інвестиції в цінні папери

197 264

11,36%

255 892

17,54%

-22,91%

Інші активи

28 561

1,64%

16 836

1,15%

69,64%

Активи всього:

1 737 189

100,00%

1 458 812

100,00%

19,08%

Джерело: звітність Банку 

Структура активів АТ «КІБ» станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 зазнала наступних змін:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшилась на 2,11 п.п.: з 63,77% до 65,88%;

  • частка грошових коштів та їх еквівалентів виросла на 5,47 п.п.: з 10,25% до 15,72%;

  • частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 6,18 п.п.: з 17,54% до 11,36%. 

Таким чином, незважаючи на карантинні заходи, в першому півріччі 2020 року АТ «КІБ» продовжив підтримувати хороший рівень ділової активності: ресурсна база Банку продемонструвала високі темпи зростання, що, в свою чергу, дозволило наростити кредитний портфель та показати хороший фінансовий результат. 

2. Регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) за період з 01.01.2020 по 01.07.2020 збільшився на 2,96% і склав 236,671 млн. грн., що на 36,671 млн. грн. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 зменшився на 4,24 п.п.: з 20,23% до 15,99%. Водночас, Н2 Банку на 5,99 п.п. перевищував встановлене регулятором граничне значення, але був на 5,92 п.п. менше, ніж середній показник даного нормативу по банківській системі України. Норматив достатності основного капіталу АТ «КІБ» (Н3) станом на 01.07.2020 складав 13,67%, що на 4,10 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2020. При цьому, Н3 Банку на 6,67 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був на 2,08 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. 

Таким чином, станом на початок другого півріччя 2020 року усі три нормативи капіталу АТ «КІБ» (Н1, Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення. 

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.07.2020

01.01.2020

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

170 821,4

236 671

150 313,8

229 869

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

21,91%

15,99%

19,66%

20,23%

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

15,75%

13,67%

13,50%

17,77%

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

88,15%

88,17%

94,35%

84,27%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

256,63%

-

380,26%

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

846,96%

-

704,73%

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

19,15%

23,84%

17,61%

22,16%

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

90,11%

296,74%

105,00%

218,92%

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день

 

Динаміка нормативів ліквідності АТ «КІБ» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.07.2020 була різноспрямованою:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 3,90 п.п. і склав 88,17%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) зменшився на 123,63 п.п. і склав 256,63%;

  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 142,23 п.п. і склав 846,96%. 

Станом на 01.07.2020 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 28,17 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами АТ «КІБ» (LCRвв) був у 2,6 рази вищим за встановлений регулятором граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті Банку (LCRівв) у 8,5 рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. 

Таким чином, станом на початок другого півріччя 2020 року АТ «КІБ» підтримував хороший рівень забезпеченості ліквідністю. Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах. 

3. За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «КІБ» отримав прибуток в обсязі 8,128 млн. грн., що на 29,43% перевищило прибуток Банку за підсумками першого півріччя 2019 року. Ключові статті доходів АТ «КІБ» також продемонстрували хорошу динаміку зростання. Так, процентні доходи виросли на 33,40% і склали 115,318 млн. грн., чистий процентний дохід збільшився на 21,19% до 52,580 млн. грн., комісійні доходи показали приріст на 186,30% і склали 77,463 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 40,75% до 31,818 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За І півріччя 2020 року

За І півріччя 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

115 318

86 448

28 870

33,40%

Процентні витрати

62 738

43 063

19 675

45,69%

Чистий процентний дохід

52 580

43 385

9 195

21,19%

Комісійні доходи

77 463

27 057

50 406

186,30%

Комісійні витрати

45 645

4 451

41 194

925,50%

Чистий комісійний дохід

31 818

22 606

9 212

40,75%

Адміністративні та інші операційні витрати

24 702

19 989

4 713

23,58%

Прибуток / (збиток)

8 128

6 280

1 848

29,43%

Джерело: звітність Банку 

Таким чином, в першому півріччі 2020 року, незважаючи на карантинні заходи, АТ «КІБ» продовжив підтримувати хороший рівень ділової активності: Банк наростив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб, а також збільшив обсяг кредитного портфеля, що позитивно відобразилось на динаміці його доходів та прибутку. За підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КІБ» збільшився на 21,19%, чистий комісійний дохід показав приріст на 40,75%, а прибуток виріс на 29,43%. Водночас, станом на початок другого півріччя 2020 року АТ «КІБ» підтримував помітний запас за нормативами капіталу та був добре забезпечений ліквідністю. 

Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

 

Экспертное мнение

Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online Понад 80% вкладників скористалися депозитом «Онлайн» у Forward Online
Андрій КИСЕЛЬОВ , Голова Правління АТ БАНК ФОРВАРД На сьогоднішній день монетарна політика НБУ залишається... Далее
Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті Продукти Глобус Банку максимально прості та відкриті
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку На сьогоднішній день процентні ставки... Далее
Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее

Архив раздела