Банки Страховщики Регуляторы Аналитика Подписка


Партнеры

Оновлено рейтинг Акціонерне товариство «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»


Изображение 1
24-06-2020

23 червня 2020 року рішенням рейтингового комітету Рейтингового агентства "Стандарт-Рейтинг" було оновлено довгостроковий кредитний рейтинг Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 21580639) за національною шкалою на рівні uaАА. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято відповідно до результатів аналізу підсумків роботи Банку за перший квартал 2020 року. 

1. За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 ключові балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК» продемонстрували позитивну динаміку, а саме:

  • активи виросли на 14,40%;
  • обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 16,47%;
  • зобов'язання виросли на 17,25%;
  • власний капітал збільшився на 0,64%. 

В першому кварталі 2020 року АТ «КІБ» продовжив поповнювати ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб. Так, станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 обсяг коштів фізичних осіб в зобов’язаннях Банку виріс на 15,19%, а кошти юридичних осіб збільшились на 12,01%. В структурі пасивів АТ «КІБ» кошти фізичних осіб продовжували займати найбільшу частку: станом на 01.04.2020 її розмір був на рівні 43,84%, а частка коштів юридичних осіб складала 36,16%. 

Таблиця 1

Основні балансові показники Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

01.04.2020

01.01.2020

Темп приросту, %

Тис. грн.

%

Тис. грн.

%

Кошти юридичних осіб

603 459

36,16%

538 685

36,93%

12,01%

Кошти фізичних осіб

731 544

43,84%

635 096

43,54%

15,19%

Зобов'язання всього 

1 416 250

84,87%

1 207 860

82,80%

17,25%

Статутний капітал банку

215 748

12,93%

215 748

14,79%

 

Власний капітал банку

252 565

15,13%

250 952

17,20%

0,64%

Грошові кошти та їх еквіваленти

288 243

17,27%

149 587

10,25%

92,69%

Кредити та заборгованість банків

40 906

2,45%

32 365

2,22%

26,39%

Кредити та заборгованість клієнтів

1 083 447

64,92%

930 250

63,77%

16,47%

Основні засоби та нематеріальні активи

47 666

2,86%

47 532

3,26%

0,28%

Інвестиції в цінні папери

170 603

10,22%

255 892

17,54%

-33,33%

Інші активи

19 086

1,14%

16 836

1,15%

13,36%

Активи всього:

1 668 815

100,00%

1 458 812

100,00%

14,40%

 Джерело: дані НБУ та звітність Банку 

В структурі активів АТ «КІБ» за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 відбулися наступні зміни:

  • частка кредитів та заборгованості клієнтів Банку виросла на 1,15 п.п.: з 63,77% до 64,92%;
  • частка грошових коштів та їх еквівалентів збільшилась на 7,02 п.п.: з 10,25% до 17,27%;
  • частка інвестицій в цінні папери зменшилась на 7,32 п.п.: з 17,54% до 10,22%. 

       Таким чином, в першому кварталі 2020 року АТ «КІБ» продовжив підтримувати хороший рівень ділової активності: Банк наростив ресурсну базу за рахунок залучення коштів фізичних та юридичних осіб, а також збільшив кредитний портфель, що позитивно відобразилось на динаміці його доходів та прибутку. 

2. Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2020 регулятивний капітал АТ «КІБ» (Н1) виріс на 3,58% і склав 238,101 млн. грн., що на 38,101 млн. грн. перевищило нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 зменшився на 1,38 п.п.: з 20,23% до 18,85%. При цьому, Н2 Банку на 8,85 п.п. перевищив встановлене НБУ граничне значення, але був на 0,44 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. Норматив достатності основного капіталу АТ «КІБ» (Н3) станом на 01.04.2020 складав 15,99%, що на 1,78 п.п. менше, ніж станом на 01.01.2020. Водночас Н3 Банку на 8,99 п.п. перевищував встановлену регулятором граничну відмітку, а також був на 2,98 п.п. вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України. 

      Також Агентство нагадує про результати оцінки стійкості банків (на підставі оцінки якості активів – AQR), проведеної Національним банком України в 2019 році, які засвідчили, що АТ «КІБ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3. 

Додатково Агентство звертає увагу, що станом на 01.06.2020 Н1 Банку складав 236,755 млн. грн., Н2 був на рівні 16,91%, а Н3 становив 14,46%. Таким чином, станом на початок червня 2020 року усі три нормативи капіталу АТ «КІБ» з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

Таблиця 2

Основні нормативи Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

Нормативне значення

01.04.2020

01.01.2020

 

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

по системі, млн. грн.

банк,

тис. грн.

 
 

Регулятивний капітал (Н1)

>200 млн.

155 287,7

238 101

150 313,8

229 869

 

Норматив адекватності регулятивного капіталу (Н2)

>10%

19,29%

18,85%

19,66%

20,23%

 

Норматив достатності основного капіталу (Н3)

>7%

13,01%

15,99%

13,50%

17,77%

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

>60%

92,56%

93,51%

94,35%

84,27%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв)

>100%

-

250,82%

-

380,26%

 

Норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів)

>100%

-

1585,84%

-

704,73%

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7)

<25%

18,44%

23,74%

17,61%

22,16%

 

Норматив великих кредитних ризиків (Н8)

<800%

112,08%

267,04%

105,00%

218,92%

 

Примітка: у разі відсутності розрахунку нормативу на 1 число кожного місяця Агентство надає дані за найближчий робочий день 

За період з 01.01.2020 по 01.04.2020 нормативи ліквідності Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку:

  • норматив короткострокової ліквідності (Н6) виріс на 9,24 п.п. і склав 93,51%;
  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) знизився на 129,44 п.п. і склав 250,82%;
  • норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) збільшився на 881,11 п.п. і склав 1585,84%.

Станом на 01.04.2020 норматив короткострокової ліквідності АТ «КІБ» (Н6) на 33,51 п.п. перевищував встановлене НБУ граничне значення, норматив коефіцієнта покриття  ліквідністю за всіма валютами Банку (LCRвв) був у 2,5 рази вищим за встановлений регулятором граничний рівень, а норматив коефіцієнта покриття ліквідністю в іноземній валюті АТ «КІБ»  (LCRівв) у 15,9 разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. 

Також Агентство звертає увагу, що станом на 01.06.2020 Н6 Банку складав 86,07%, LCRвв був на рівні 429,46%, а LCRів становив 1067,93%. Значення нормативів ліквідності АТ «КІБ» вказують на те, що станом на початок червня 2020 року Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю. Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів свідчать про те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів з урахуванням стрес-сценарію. 

3. За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «КІБ» отримав прибуток в обсязі 2,941 млн. грн., що на 82,44% перевищило прибуток Банку за підсумками першого кварталу 2019 року. За вказаний період аналізу ключові статті доходів АТ «КІБ» також продемонстрували хороші темпи приросту. Так, процентні доходи виросли на 40,60% і склали 58,330 млн. грн., чистий процентний дохід збільшився на 32,41% і склав 27,420 млн. грн., комісійні доходи виросли на 269,68% до 49,167 млн. грн., а чистий комісійний дохід показав приріст на 61,25% до 18,116 млн. грн. 

Таблиця 3

Дані про ключові статті доходів та витрат Акціонерного товариства «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», тис. грн., %

Показник

За І квартал 2020 року

За І квартал 2019 року

Зміна

Темп приросту, %

Процентні доходи

58 330

41 488

16 842

40,60%

Процентні витрати

30 910

20 779

10 131

48,76%

Чистий процентний дохід

27 420

20 709

6 712

32,41%

Комісійні доходи

49 167

13 300

35 867

269,68%

Комісійні витрати

31 051

2 065

28 986

1403,68%

Чистий комісійний дохід

18 116

11 235

6 881

61,25%

Адміністративні та інші операційні витрати

46 992

33 005

13 987

42,37%

Прибуток / (збиток)

2 941

1 612

1 329

82,44%

 Джерело: дані НБУ 

           Таким чином, в першому кварталі 2020 року АТ «КІБ» продовжив демонструвати хороший рівень ділової активності: Банк наростив обсяг коштів фізичних та юридичних осіб, а також збільшив кредитний портфель, що позитивно відобразилось на динаміці його доходів та прибутку. За підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КІБ» збільшився на 32,41%, чистий комісійний дохід показав приріст на 61,25%, а прибуток виріс на 82,44%. При цьому, АТ «КІБ» сформував вагомий запас за нормативами ліквідності, а також підтримує на доволі високому рівні показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3).

 Джерело: Рейтингове агентство «Стандарт-Рейтинг» (Україна)

 

Экспертное мнение

Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок Восени ми не очікуємо значних коливань процентних cтавок
Оксана КОРШУНОВА , Директор департаменту філійної мережі Піреус Банку Карантинні обмеження не вплинули на підсумки... Далее
Ми сповідуємо обережний підхід Ми сповідуємо обережний підхід
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Попри те, що теперішню ситуацію в... Далее
Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців Більшість нових депозитів розміщувались на строк 12 місяців
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank В другому кварталі Forward Bank підтримував... Далее
ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів ГЛОБУС БАНК продовжить практику надання додаткових бонусів
Дмитро ЗАМОТАЄВ , Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Результати роботи ГЛОБУС БАНКУ із... Далее
Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів Ринкова ситуація вимагає знижувати вартість ресурсів
Андрій ПРУСОВ , Заступник голови правління Forward Bank Карантин, який розпочався в першому кварталі 2020... Далее
Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів Ми концентруємося на залученні довгострокових депозитів
Дмитро ЗАМОТА Є В, Начальник Департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКА За результатами минулого року... Далее

Архив раздела